fbpx
0

Krepšelyje nėra jokių produktų.

Privatumo politika

 

RAVA SIA PRIVATUMO POLITIKA

Remiantis Reglamentu Nr. 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos.

Asmens duomenų tvarkymas

 • RAVA SIA renka, tvarko, saugo, kopijuoja, ištrina ir saugo klientų asmens duomenis remdamasi Reglamentu Nr. 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos, taip pat kitais norminiais aktais, kurie galioja Latvijos Respublikoje.
 • Pagal galiojančius įstatymus, susijusius su fizinių asmenų duomenų tvarkymo sistema, „RAVA SIA“ laikosi šių principų:
 • RAVA SIA užtikrina teisėtą ir sąžiningą asmens duomenų tvarkymą;
 • Gautų asmens duomenų tvarkymas atliekamas konkrečiais tikslais;
 • Gauti asmens duomenys yra tinkami ir tinkami;
 • Gauti asmens duomenys yra tikslūs;
 • Duomenys nėra saugomi ilgiau nei būtina ir ištrinami, kai pasiekiamas tikslas;
 • RAVA SIA, tvarkydama asmens duomenis, laikosi asmenų teisių;
 • RAVA SIA užtikrina, kad asmens duomenys būtų saugiai saugomi;
 • RAVA SIA“ nesidalija gautais asmens duomenimis su kitomis įmonėmis, visada laikydamasi saugios ir adekvačios apsaugos, remdamasi Latvijos galiojančiais įstatymais, taip pat Reglamentu Nr. 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos.

 

Privatumo politika

 • Privatumo politika taikoma kiekvieno kliento asmens duomenų tvarkymui, taip pat klientui teikiamoms paslaugoms. Politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip RAVA SIA renka, tvarko, saugo, kopijuoja, ištrina ir saugo kliento asmens duomenis. RAVA SIA užtikrina teisėtą ir sąžiningą asmens duomenų tvarkymą.

 

Asmens duomenų tvarkymo kategorijos

 • Asmens duomenų kategorijos priklauso nuo klientų naudojamų paslaugų ir produktų. RAVA SIA turi teisę tvarkyti šias asmens duomenų kategorijas: ◦ duomenys, kuriuos klientas pateikia RAVA SIA;
 • Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data;
 • Korespondencijos adresas, telefono numeris ir el. Pašto adresas;
 • Banko duomenys;
 • Vaizdo stebėjimo įrašai ir vaizdai;
 • Ryšių duomenys. Informacija iš elektroninių laiškų ar laiškų, susijusi su kliento bendravimu su įmone;
 • Slapukai – duomenys apie RAVA SIA svetainės apsilankymus.
 • Jei klientas nori uždrausti naudoti slapukus, tai galima padaryti naršyklės nustatymuose, tačiau tokiu atveju prieiga prie svetainės gali būti ribota:
 • Internete praleistos datos, laikas ir laikas.

 

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

 • Kliento susitarimas. Klientas, kaip asmens duomenų subjektas, teikia susitarimą (subjekto sutikimas) dėl asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo konkrečiais tikslais, minėtas susitarimas grindžiamas laisva valia ir asmeniniu sprendimu, kurį bet kada galima priimti ar atšaukti, taip leidžiant RAVA SIA tvarkyti asmens duomenis. Atšaukus susitarimą, tai jokiu būdu neturi įtakos apdorojimo teisėtumui ar gautų paslaugų kokybei, paremtai susitarimu iki sutarties atsisakymo.
 • Teisėti RAVA SIA interesai, užtikrinantys aukštos kokybės paslaugų pasiūlą. „RAVA SIA“ pasilieka teisę tvarkyti asmeninius klientų duomenis tiek, kiek objektyviai reikia ir pakanka, kad būtų užtikrintos savalaikės, kokybiškos ir patogios paslaugos, taip pat nustatyti ir palaikyti vidaus procesus „PTP STORE SIA“.
 • RAVA SIA teisinių įsipareigojimų vykdymas. RAVA SIA turi teisę tvarkyti asmeninius klientų duomenis, kad atitiktų teisinius reikalavimus ir pateiktų atsakymus į teisėtus valstybės ir vietos valdžios institucijų prašymus pateikti informaciją.
 • Susitarimo sudarymas ir įgyvendinimas. RAVA SIA renka ir apdoroja tam tikrus duomenis, gautus prieš sudarant sutartį arba sutarties galiojimo metu, kad klientui galėtų teikti aukštos kokybės paslaugas.
 • Viešųjų interesų įgyvendinimas arba valstybinės valdžios įgyvendinimas. RAVA SIA turi teisę tvarkyti asmens duomenis. Tokiais atvejais asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra įtrauktas ir aprašytas norminiuose aktuose.
 • Tvarkydama kliento asmens duomenis, RAVA SIA gali atlikti profiliavimą premijoms gauti, taip pat siųsti automatinius individualius pasiūlymus, kurie siūlomi tik verslo tikslais ir nesukels teisinių pasekmių klientui.

 

Asmens duomenų tvarkymo priežastys

 • Sudaryti ir įgyvendinti sutartį su klientu.
 • Įvertinti kliento galimybes įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.
 • Užtikrinti efektyvų pinigų srautų valdymą, įskaitant klientų mokėjimus ir skolų administravimą.
 • Teikti techninę pagalbą, susijusią su siūlomomis paslaugomis.
 • Teikti vaizdo stebėjimą ir apsaugoti teisėtus RAVA SIA interesus (užtikrinti savo turto saugumą).
 • Palengvinti sektoriaus plėtrą ir teikti naujus paslaugų pasiūlymus.
 • Tvarkyti statistinius duomenis ir užsiimti rinkos analize.

 

Asmens duomenų gavimas

RAVA SIA gauna asmens duomenis, kai klientas:

 • Perka ir naudoja produktus ir paslaugas iš RAVA SIA;
 • Dalyvauja varžybose, loterijose ar apklausose;
 • Lanko RAVA SIA svetaines arba jose naršo;
 • Filmuojamas vaizdo stebėjimo įranga.
 • RAVA SIA ir jos įgalioti atstovai turi teisę tvarkyti asmeninius klientų duomenis, kurie gaunami iš trečiųjų asmenų (pvz., Lizingo bendrovės), jei klientas tam sutiko, ir tai daroma remiantis Reglamentu Nr. 2016/679 dėl asmens duomenų apsauga.
 • RAVA SIA ir jos įgalioti atstovai turi teisę tvarkyti asmeninius kliento duomenis, kurie gaunami iš kliento, tai darydami remdamiesi Reglamentu Nr. 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos.

 

Asmens duomenų saugojimo trukmė

RAVA SIA turi teisę tvarkyti ir saugoti asmens duomenis iki:

 • Klientas atšaukė teisę tvarkyti savo duomenis;
 • Yra laikotarpis, būtinas RAVA SIA teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti;
 • Asmens duomenų saugojimo laikotarpis nurodytas norminiuose aktuose;
 • Pasibaigia sutartiniai įsipareigojimai tarp kliento ir RAVA SIA;
 • Asmens duomenų naudojimo tikslai pasiekiami, kaip nurodyta tikslų gavimo metu.

 

Dalijimasis asmens duomenimis

RAVA SIA kliento asmens duomenis teikia tik būtinu ir pakankamu lygiu, laikydamasi teisinių reikalavimų ir atsižvelgdama į objektyvias konkrečios situacijos aplinkybes.

 • Kur reikia, „RAVA SIA“ asmens duomenis perduoda įgaliotiems „RAVA SIA“ atstovams, tai darant remiantis Reglamentu Nr. 2016/679, ir (arba) partneriams, agentams ar paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems užtikrinant ir gerinant užsakytų prekių ar paslaugų kokybę arba naudojamas kliento.
 • RAVA SIA turi teisę perduoti klientų duomenis teisėsaugos institucijoms ir kitoms valstybės ar vietos valdžios institucijoms, jei to reikalauja įstatymai arba paprašius informacijos iš atitinkamos institucijos.

 

Asmens duomenų apsauga

RAVA SIA“ naudoja šiuolaikines technologijas ir atsižvelgia į techninius bei organizacinius reikalavimus, kad apsaugotų kliento asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, taip pat nuo atsitiktinio duomenų praradimo, sunaikinimo ar atskleidimo. „RAVA SIA“ atidžiai tikrina visus įgaliotus asmenis, partnerius, agentus, paslaugų teikėjus ir įmonės darbuotojus, kurie tvarko asmeninius klientų duomenis, taip pat įvertindama tinkamų saugumo priemonių naudojimą ir asmens duomenų saugojimą pagal teisinius reikalavimus. RAVA SIA neprisiima jokios atsakomybės už neteisėtą prieigą prie asmens duomenų ir (arba) asmens duomenų praradimą, jei tai nepriklauso nuo RAVA SIA (pvz., Kliento kaltės ir (arba) aplaidumo).

 

Kliento teisės

 • Klientas turi teisę bet kada atšaukti teisę gauti komercinius pranešimus, taip pat prieštarauti dėl jo duomenų profiliavimo.
 • Šis atsisakymas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymo teisėtumui ir (arba) gautų paslaugų kokybei, kaip tai numatyta susitarime prieš atsisakymą.
 • Klientas turi teisę pakeisti visus asmens duomenis apie save, kurie yra RAVA SIA.
 • Klientas turi teisę reikalauti ištrinti ar apriboti nebereikalingą asmens duomenų tvarkymą, atsižvelgiant į priežastis, kodėl jie buvo renkami ir tvarkomi pateikus prašymą („teisė būti pamirštam“).
 • Klientas turi teisę gauti informaciją apie fizinius ar juridinius asmenis, kurie gavo informaciją apie klientą.
 • Klientas turi teisę gauti ar perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų prižiūrėtojui („duomenų perdavimas“). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos klientas pateikė RAVA SIA remdamasis savo patvirtinimu ar susitarimu ir jei duomenų tvarkymas yra automatizuotas. Norint gauti minėtas teises, reikia pateikti rašytinius prašymus.