fbpx
0

Ostukorvis pole tooteid.

Privaatsuspoliitika

 

RAVA SIA PRIVAATSUSPOLIITIKA

Isikuandmete kaitse määruse nr 2016/679 alusel.

Isikuandmete töötlemine

 • RAVA SIA kogub, töötleb, salvestab, kopeerib, kustutab ja kaitseb klientide isikuandmeid isikuandmete kaitset käsitleva määruse nr 2016/679, samuti teiste Läti Vabariigis kehtivate normatiivaktide alusel.
 • Vastavalt kehtivatele üksikisikute andmetöötlussüsteemiga seotud seadustele järgib RAVA SIA järgmisi põhimõtteid:
 • RAVA SIA tagab isikuandmete seadusliku ja ausa töötlemise;
 • Saadud isikuandmete töötlemine toimub konkreetsetel eesmärkidel;
 • Saadud isikuandmed on piisavad ja asjakohased;
 • Saadud isikuandmed on täpsed;
 • Andmeid ei salvestata kauem kui vajalik ja need kustutatakse, kui eesmärk on saavutatud;
 • RAVA SIA järgib isikuandmete töötlemisel üksikisikute õigusi;
 • RAVA SIA tagab isikuandmete turvalise säilitamise;
 • RAVA SIA ei jaga saadud isikuandmeid teiste ettevõtetega, järgides alati turvalist ja piisavat kaitset Lätis kehtivate seaduste ning isikuandmete kaitse määruse nr 2016/679 alusel ja kooskõlas nendega.

 

Privaatsuspoliitika

 • Privaatsuspoliitika kehtib nii iga kliendi isikuandmete töötlemise kui ka kliendile osutatavate teenuste kohta. Poliitika annab teavet selle kohta, kuidas RAVA SIA kogub, töötleb, salvestab, kopeerib, kustutab ja kaitseb kliendi isikuandmeid. RAVA SIA tagab isikuandmete seadusliku ja ausa töötlemise.

 

Isikuandmete töötlemise kategooriad

 • Isikuandmete kategooriad sõltuvad kliendi kasutatavatest teenustest ja toodetest. RAVA SIA-l on õigus töödelda järgmisi isikuandmete kategooriaid: ◦ andmed, mille klient esitab RAVA SIA-le;
 • Nimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;
 • Kirjavahetuse aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • Pangaandmed;
 • Videovalve salvestused ja pildid;
 • Sideandmed. E-kirjade või kirjade teave, mis on seotud kliendi suhtlemisega ettevõttega;
 • Küpsised – andmed RAVA SIA veebisaidi külastuste kohta.
 • Kui klient soovib küpsiste kasutamise keelata, saab seda teha brauseri seadetes, kuid sel juhul võib juurdepääs saidile olla piiratud:
 • Internetis veedetud kuupäevad, kellaajad ja aeg.

 

Isikuandmete töötlemise alused

 • Kliendi kokkulepe. Klient annab isikuandmete subjektina nõusoleku (subjekti nõusolek) isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks konkreetsetel eesmärkidel, kusjuures nimetatud leping põhineb vabal tahtel ja isiklikul otsusel, mille saab igal ajal vastu võtta või tagasi võtta, võimaldades seega RAVA SIA-l isikuandmeid töödelda. Kokkuleppe tagasivõtmise korral ei mõjuta see mingil viisil enne taganemist kokkulepitud lepingute alusel töötlemise seaduslikkust ega vastuvõetud teenuste kvaliteeti.
 • RAVA SIA õigustatud huvid, mis tagavad kvaliteetsete teenuste pakkumise. RAVA SIA jätab endale õiguse töödelda isiklikke kliendiandmeid ulatuses, mis on objektiivselt vajalik ja piisav õigeaegsete, kvaliteetsete ja mugavate teenuste tagamiseks, samuti PTP STORE SIA siseprotsesside loomiseks ja toetamiseks.
 • RAVA SIA juriidiliste kohustuste täitmine. RAVA SIA-l on õigus töödelda kliendi isikuandmeid, et täita seadusest tulenevaid nõudeid ning anda vastuseid riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste seaduslikele teabetaotlustele.
 • Lepingu sõlmimine ja rakendamine. RAVA SIA kogub ja töötleb teatud andmeid, mis on saadud enne lepingu sõlmimist või lepingu kehtivuse ajal, et pakkuda kliendile kvaliteetseid teenuseid.
 • Avalike huvide elluviimine või avaliku võimu rakendamine. RAVA SIA-l on õigus töödelda isikuandmeid. Sellistel juhtudel on isikuandmete töötlemise alus lisatud normatiivaktidesse ja neid on kirjeldatud normatiivaktides.
 • Kliendi isikuandmete käitlemisel võib RAVA SIA teha profiile boonuste määramiseks, samuti automatiseeritud individuaalsete pakkumiste saatmiseks, mida pakutakse ainult ärilistel eesmärkidel ja mis ei tekita kliendile õiguslikke tagajärgi.

 

Isikuandmete töötlemise põhjused

 • Kliendiga lepingu sõlmimine ja täitmine.
 • Hinnata kliendi võimet täita lepingulisi kohustusi.
 • Tagada rahavoogude tõhus haldamine, sealhulgas klientide maksed ja võlgade haldamine.
 • Pakkuda pakutavate teenustega seotud tehnilist tuge.
 • Pakkuda videovalvet ja kaitsta RAVA SIA õigustatud huve (tagades oma vara ohutuse).
 • Sektori arengu hõlbustamiseks ja uute teenusepakkumiste tegemiseks.
 • Statistiliste andmete töötlemine ja turuanalüüsiga tegelemine.

 

Isikuandmete hankimine

RAVA SIA saab isikuandmeid, kui klient:

 • Ostab ja kasutab tooteid ja teenuseid ettevõttelt RAVA SIA;
 • Võtab osa võistlustest, loteriidest või küsitlustest;
 • Külastab või sirvib RAVA SIA veebisaite;
 • Filmitakse videovalveseadmetega.
 • RAVA SIA-l ja tema volitatud esindajatel on õigus töödelda isiklikke kliendiandmeid, mis on saadud kolmandatelt isikutelt (nt liisingufirmalt), kui klient on sellega nõustunud, ja seda tehakse määruse nr 2016/679 alusel isikuandmete kaitse.
 • RAVA SIA-l ja tema volitatud esindajatel on õigus töödelda kliendilt saadud isikuandmeid, tehes seda isikuandmete kaitse määruse nr 2016/679 alusel.

 

Isikuandmete säilitamise ajakogus

RAVA SIA-l on õigus töödelda ja säilitada isikuandmeid kuni:

 • Klient on võtnud õiguse oma andmeid töödelda;
 • RAVA SIA õigustatud huvide rakendamiseks ja kaitsmiseks on vajalik ajaperiood;
 • Isikuandmete säilitamise ajavahemik on märgitud normatiivaktides;
 • Kliendi ja RAVA SIA vahelised lepingulised kohustused aeguvad;
 • Isikuandmete kasutamise eesmärgid on saavutatud, nagu on täpsustatud eesmärkide saabumise ajal.

 

Isikuandmete jagamine

RAVA SIA edastab klientide isikuandmeid ainult vajalikul ja piisaval tasemel vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele ning konkreetse olukorra objektiivseid asjaolusid arvestades.

 • Vajaduse korral edastab RAVA SIA isikuandmed RAVA SIA volitatud esindajatele, tehes seda määruse nr 2016/679 alusel, ja / või partneritele, agentidele või teenuseosutajatele, kes tegelevad tellitud kaupade või teenuste kvaliteedi tagamise ja parandamisega. või mida klient kasutab.
 • RAVA SIA-l on õigus edastada kliendiandmeid õiguskaitseorganitele ja teistele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustele, kui seadus seda nõuab või pärast vastava asutuse teabenõuet.

 

Isikuandmete kaitse

RAVA SIA kasutab kaasaegseid tehnoloogiaid ning võtab arvesse tehnilisi ja organisatsioonilisi nõudeid, et kaitsta kliendi isikuandmeid volitamata juurdepääsu, samuti andmete juhusliku kaotamise, hävitamise või avalikustamise eest. RAVA SIA uurib hoolikalt kõiki volitatud isikuid, partnereid, esindajaid, teenuseosutajaid ja ettevõtte töötajaid, kes töötlevad isiklikke kliendiandmeid, hinnates ka asjakohaste turvasammude kasutamist ja isikuandmete säilitamist vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele. RAVA SIA ei vastuta volitamata juurdepääsu eest isikuandmetele ja / või isikuandmete kaotamise eest, kui see ei sõltu RAVA SIA-st (nt kliendi süü ja / või hooletus).

 

Kliendi õigused

 • Kliendil on õigus igal ajal tagasi võtta õigus saada kommertsteadaandeid, samuti esitada vastuväiteid oma andmete profileerimisele.
 • See tagasivõtmine ei mõjuta isikuandmete töötlemise seaduslikkust ja / või vastuvõetud teenuste kvaliteeti, nagu see põhineb taganemisele eelnenud lepingul.
 • Kliendil on õigus muuta kõiki enda kohta käivaid RAVA SIA käsutuses olevaid isikuandmeid.
 • Kliendil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise kustutamist või piiramist, mis pole enam vajalik, vastavalt põhjustele, miks neid pärast päringu esitamist koguti ja töödeldi („õigus olla unustatud”).
 • Kliendil on õigus saada teavet üksikisikute või juriidiliste isikute kohta, kes on kliendi kohta teavet saanud.
 • Kliendil on õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele andmehaldurile („andmete ülekantavus“). See õigus hõlmab ainult neid andmeid, mille klient on RAVA SIA-le andnud oma nõusoleku või lepingu alusel ja kui töötlemine on automatiseeritud. Eelnimetatud õiguste saamiseks tuleb esitada kirjalikud taotlused.